fbpx

Aktibitate baldintza orokorrak

“Natur-giroan egiten diren jarduera guztiek berezko arrisku bat dute. Arrisku hauek murrizteko Troka Abenturak bere eskura dauden giza-baliabideak eta materiale-baliabideak ipintzen ditu, baina kontutan hartu beharrekoa da kontrolaezina den arriskurako aukera bat badagoela jarduera hauetan. Guretzako ezinbestekoa da partaideak honen guztiaren jakitun izatea, baita hau onartu eta ahal den neurrian gurekin elkarlanean jardutea, hala nola, begiraleen eta monitoreen gomendioei jarraituz.”

1-. Edozein jardueratan parte hartuko duten pertsona guztiek baldintza orokor hauek irakurtzeko betebeharra dute, eta erreserba egiten duen pertsonari, agentziari edo erakundeari bidaltzen zaizkio beti.

2-. Kontratatutako jarduera guztiek beren erreserba-fitxa izan behar dute, eta hori gabe Troka Abenturak ez du bere gain hartuko jarduera egiteko erantzukizunik.

3-. Jarduerak ingurune naturalean eta pertsona mota desberdinekin egiten direnean, aldez aurretik edo in situ alda daitezke (parte-hartzaileen egoera fisikoa, meteorologia…). Trokak jarduera baliogabetzen badu, bezeroak jarduera atzeratzeko edo antzeko beste jarduera bat egiteko edo ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskubidea du.

4-. Jarduerak egiten diren lekurainoko garraioa edo jarduerak hasten diren lekurainoko garraioa bezeroaren kontura izango da, eta Troka Abentura jardueraren garapen teknikoaz eta antolakuntzakoaz soilik arduratuko da.

5-. Jardueren tarifak Troka Abenturak maila publikoan dituenak dira, BEZa barne, eta jarduera edo programa bakoitzari dagozkion prezioak oinarri hartuta, parte-hartzaileen kopurua, egin beharreko jardueren kopurua eta talde parte-hartzailearen tipologia. Pertsona edo talde bakoitzeko prezioak dira, zehaztutakoaren arabera. Gainerako zerbitzuak, hala nola ostatua eta garraioa, bezeroak bere kontura kontratatu behar ditu, baina kasuren batean Troka Abentura zerbitzuak kudeatzen lagun dezake. Prezioek jarduera garatzeko behar den material teknikoa barne hartzen dute.

6-. Edozein bezerok maila fisiko edo psikikoan izan dezakeen egoera berezi oro Troka Abenturari jakinarazi beharko zaio aldez aurretik (haurdunaldiak, balizko paraplejiak edo gaixotasun kardiobaskularrak; halaber, haren gaitasun fisiko, psikologiko eta/edo sentsorialen balizko murrizketen berri eman beharko da). Uretako jarduera guztietan igeri egiten jakin behar da (beste enpresa batzuekin lankidetzan egin daitezkeen jarduerak).

7-. Haurdun dauden pertsonek beren egoeraren berri eman beharko diote enpresari aldez aurretik, eta dauden aukeren berri emango zaie. A priori ezin dute jarduerarik egin.

8-. Jarduera guztiek dute erantzukizun zibileko aseguru bat, IBERIAN INSURANCE GROUP konpainiarekin kontratatua, LLO2021000514 poliza-zenbakiarekin, eta istripu-aseguru bat, SURNE konpainiarekin kontratatua, 20210420395578 poliza-zenbakiarekin. Bi aseguruek legeriak eskatzen duena betetzen dute estalduretan eta aseguratutako kopuruetan.

9-. Adingabeek dagokion baimena izan behar dute, edo arduradun batek lagunduta egon behar dute. Baimentzat joko da adinez nagusi den pertsona batek erreserba egitea.

10-. Jarduera-erreserbak formalizatzeko, Troka Abentura Erreserben Zentralarekin jarri beharko da harremanetan, eta bertan eskatuko zaizkio hura betetzeko behar diren datu guztiak. Erreserba egiteko esteka bat jasoko du, eta, gero, erabilgarritasuna egiaztatu ondoren, dagokion ordainketa egiteko metodoa jasoko du, TPV birtualaren bidez edo transferentzia bidez, ez da eskudiruzko ordainketarik onartuko. Erreserba irmotzat joko da adostutako ordainketa egiten denean. Baldintza berezietarako, behar bezala adieraziko da erreserba-fitxan. Ordainketa osoa jarduera egin aurretik egingo da, kasu bakoitzean adierazitako moduan. Formularioa BETETZEA ETA ORDAINDU BATZUK JARDUERA KONTRATUKO DUTE ALDERDIEN ARTEAN, BAZTERKETA SARTZEN DENEAN.

11-. Bezeroak deuseztatuz gero edo erreserbatutako plazak gutxituz gero, betiere jarduera egiteko gutxieneko taldea mantentzen bada:
– Gehienez HILABETEKO AURREIKUSPENAREKIN abisatuz gero, erreserba osoaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 25 kobratuko da, kudeaketa-gastuengatik.
– Hilabete 1 ETA 6 EGUN AURRETIK abisatuta: erreserba osoaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 50 kobratuko da, kudeaketa-gastuengatik.
– 5 EGUN ETA 1 EGUN AURRETIK abisatuta: erreserba osoaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 75 kobratuko da, kudeaketa-gastuengatik.
– 24 ORDUTIK GUTXIENEZ AURKEZTU BEHAR DA ERRESERBA-FITXAN HARTUTAKO LEKU, ORDU ETA EGUNEAN EZ AURKEZTEA: erreserbaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 100 kobratuko da, kudeaketa-gastuengatik.

12-.Erreserba-fitxan hitzartutako toki, egun eta orduan aurkezten ez bada, ez da inolako itzulketarik egiteko eskubiderik izango. Era berean, enpresak jarduera eteten badu bezeroek alkoholaren eta/edo drogen eraginpean egotearen sintoma argiak dituztelako, ez du inolako itzulketa-eskubiderik ematen.

13-.Erreserba berretsita, ziurtzat jotzen da Jardueren Baldintza Orokor hauetan jasotako atal guztiak bere gain hartzea. Beste pertsona batzuk inskribatzeak berekin dakar, halaber, inskribatutako pertsona guztiek baldintza orokor hauek onartzea.

14-. Edozein erreklamazio egiteko, erreklamazio-liburu bat egoteaz gain, enpresako Erreserba Zentralarekin harremanetan jarri ahal izango da.

15-. Troka Abentura S.L. enpresak beretzat gordetzen du jardueretan zehar ateratako argazkiak erabiltzeko eskubidea, ondoren enpresaren marketinerako soilik erabiltzeko (webgunea, sare sozialak eta Troka abenturari zuzenean lotutako liburuxkak). Argazkirik atera nahi ez duten parte-hartzaileek bulegoan adierazi behar dute jarduerari ekin aurretik.

16-. Troka Abentura, S.L. enpresaren edozein zerbitzu kontratatzeak berekin dakar bezeroak dagokion faktura formatu elektronikoan jasotzea onartzea. Aurrekoa alde batera utzi gabe, bezeroak edozein unetan aukeratu ahal izango du faktura paperean jasotzea, Troka Abentura, S.L.ren bezeroaren arretarako telefono-zenbakira deituz (659394088) edo troka@troka.com helbidera mezu bat bidaliz.

COVID-19K BALDINTZATUTAKO EGOERA

Guztion osasunean pentsatuz, funtzionamendua Pandemiara egokitzen dugu eta erreserbak kudeatzeko garrantzitsuak iruditzen zaizkigun hainbat gai gehitzen ditugu:

Jarduera egiteko unean indarrean dagoen osasun-araudiak baldintzatuko du jarduera, eta lan-metodologia araudi horretara egokituko da, batez ere taldeen tamainari, maskara erabiltzeari eta distantzia sozialari dagokienez.

Une horretan indarrean dagoen araudiak jarduera eten behar badu, edo alderdietako batek ezin badu egin, bai parte-hartzaileen taldean bai enpresako giza taldean kutsatu delako, jardueraren data aldatzea proposatuko da. Ezinezkoa bada, erreserbaren zenbateko osoa itzuliko du, STren ordainketan aplikatutako balizko banku-kostuak izan ezik (enpresak ordaintzeko unean bere gain hartutako kostu zuzenak).

Jarduerak egin ahal izateko, erreserbaren inprimakian bertan sinatu behar da, baldintza hauek eta “erantzukizunpeko adierazpen” hau bete daitezen.

COVID-19 BALDINTZEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Jarduera bat egingo dut Troka abenturarekin eta dagokion informazioa jaso ondoren

ADIERAZTEN DUT:

• Troka ABENTURA enpresak SARSCoV-2 (Covid19) koronabirusak kutsatzea prebenitzeko emandako segurtasun- eta higiene- eta osasun-neurriak jaso, ulertu eta betetzea, kontratatutako eta egindako jardueren garapenari lotuta.
• Jarduera egin aurreko 15 egunetan ez dudala Kodea19 horrekin bateragarriak diren sintomarik izan, eta konpromisoa hartzen dudala TROKA ABENTURA enpresari sintoma horietakoren bat garatzen badut jarduera egin ondorengo 15 egunetan, TROKA ABENTURA enpresak neurri egokiak hartu ahal izan ditzan.
• Jarduera egiteko behar adina egoera fisiko eta psikiko izatea, eta jarduera garatzeko mugak ekar ditzakeen gaixotasun edo afekziorik ez izatea, eta, bereziki, kutsadura-sintomarik ez izatea.
• Ulertzea eta onartzea zenbait arrisku daudela jardueran zehar, eta libreki hartzen ditudala nire gain TROKA ABENTURAko langileek ohartarazi eta azaldu dizkidaten jardueraren berezko arriskuak.
• Egin beharreko jarduerak aldaketak eta/edo ezeztapenak izan ditzakeela jakitea, gorabehera meteorologikoen, lurraren baldintzen eta jardueran parte hartzen dutenen egoera fisiko edo psikikoaren arabera.
• Gidari eta monitoreen jarraibideei beti erantzuteko eta ingurumena eta jardueraren gainerako osagaiak uneoro errespetatzeko betebeharra nire gain hartzea.
• TROKA ABENTURAk eskatutako banakako materiala ematen dudala. Gainera, aitortzen dut jarduera egiteko eskatzen diren tekniketan eta/edo materialetan hezia izan naizela.
• Jarduerak istripuetarako eta erantzukizun zibilerako aseguruak dituela jakinarazi izana.
• Adingabeentzako JARDUERETAN AURRERATZEN BADA, sinatzaileak adierazten du horien erantzule dela eta badakiela zer arrisku eta berezitasun dituen kontratatutako jarduerak.
Erantzukizunpeko adierazpen honek, behar izanez gero, kutsatze-kasuren batekin kontaktuan egon diren pertsonak arakatzeko balio dezala.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, pertsona fisikoen babesari buruzko Lege Organikoa) ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, zure datuak tratamenduarekin lotutako aurretiazko tratamenduei edo egindako baimenei lotutako tratamenduei soilik gordeko zaizkigula.

Informazio hori ezabatu egingo da jarduera egin eta 15 egun igaro ondoren. Kasu honetan, haren datuak jaso dira, Covid-k kutsatzea prebenitzeko hartutako neurriak betetzen direla bermatzeko19.
Era berean, jakinarazten dizugu eskuragarri dituzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, transferitzeko, mugatzeko eta ahazteko eskubideak, bai eta erabaki indibidual automatizaturik ez hartzeko ere, Troka Abentura, Artzetaz Man2 6. Pab – 48630- Gorliz helbidean. Ez baduzu gure informazioa jaso nahi, jar zaitez gurekin harremanetan troka@troka.com helbidera mezu bat bidaliz.

SEGURTASUNA:
Troka Abentura, S.L. enpresak segurtasun aktiboko eta segurtasun pasiboko parametroetan lan egiten du bere jarduera guztietan, eta, horregatik, horien garapenaren zuzeneko arduraduna da. Enpresak segurtasun-protokolo bat du istripuren bat gertatuz gero egin beharreko jardueretan eta jarduketetan.

GIZA TALDEA:
Troka Abentura, S.L. enpresaren giza taldea Gidaliburu tituludunek eta begirale profesionalek osatzen dute, eta esperientzia eta gaitasuna dute jardueren ardura zuzena izateko. Horregatik, parte hartzaile guztiek, jarduerak garatzean, nahitaez bete beharko dituzte beren jarraibideak eta jarraibideak.

INGURUMENA BABESTEA ETA ZAINTZEA:
Troka Abentura, S.L.k eskaintzen dituen jarduerak natura-ingurunean egiten dira; horregatik, jarduera horiek egiten ditugun ingurunea ahalik eta gehien zaindu behar dugu, eta, bide guztiak erabiliz, leku horietatik igarotzea saihestu. Beraz, parte-hartzaile guztiek gidariek eta monitoreek emandako jarraibideak bete beharko dituzte.

DATU PERTSONALEN BABESA:

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu zure datuak TROKA ABENTURA SL enpresaren titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla (IFK: B95030078; egoitza soziala: ARTZETAZ KALEA MANZANA 2 PAB 6 48630, GORLIZ (BIZKAIA)), eta jarraian zerrendatzen direla haien helburuak, kontserbazio-epeak eta legitimazio-oinarriak. Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egin daitezkeela ere jakinarazten da, bai eta TROKA ABENTURA SL enpresak egin nahi dituen nazioarteko transferentziak eta lagapenak ere:

– Helburua: datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea, publizitaterako eta merkataritza-prospekziorako.
– Kontserbatzeko epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean.
– Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna.

– Helburua: parte-hartzaileen datuak biltzea, erregistratzea eta tratatzea, erakundeak antolatutako jolas-jardueretan izen-ematea eta parte-hartzea kudeatzeko.
– Kontserbazio-epea: arestian aipatutako helburua betetzeko behar-beharrezkoa den epean.
– Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna.

– Helburua: erakundeari dagokion araudia betetzearen ondoriozko betebeharrak eta eginbeharrak kudeatzea eta izapidetzea.
– Kontserbatzeko epea: dokumentuen kopiak gordetzea, balizko erantzukizuna eskatzeko ekintzak preskribatzen diren arte.
– Legezko oinarria: lege bat betetzea.
– Lagapenak: beharrezkoa bada, arlo horretan eskumena duten erakunde eta/edo administrazio publikoei jakinaraziko zaizkie datuak, araudi aplikagarrian ezarritako betebeharrak betetzeko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea lege bat betetzea dela.

– Helburua: administrazio-kudeaketa, fakturazioa, kontabilitatea eta legezko betebeharrak
– Kontserbatzeko epea: 5 urte, Tributuen Lege Orokorra betez.
– Legezko oinarria: lege bat betetzea.
– Lagapenak: beharrezkoa izanez gero, haien datuak Zerga Agentziari, bankuei, kutxei, erakundeei eta/edo arlo horretan eskumena duen administrazio publikoari jakinaraziko zaizkio, aplikatu beharreko araudian ezarritako zerga- eta zerga-betebeharrak betetzeko. Gainera, jakinarazten da lagapenaren oinarri legitimatzailea lege bat betetzea dela.

– Helburua: erakundeak egindako argazki eta/edo bideoen bidez hartutako irudien irudiak jasotzea, erregistratzea eta tratatzea, erakundearen irudi korporatiboa sustatzeko eta/edo erakundearen jarduerak sustatzeko eta erakundearen webgunean eta/edo sare sozialetan argitaratzeko.
– Kontserbatzeko epea: emandako adostasuna mantentzen den bitartean.
– Oinarri legitimoa: interesdunaren adostasuna.

Datuen babesari buruz indarrean dagoen eta aplikagarria den araudiak ematen dizkion eskubideen arabera, datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko (“ahazteko eskubidea”), transferitzeko eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta datu horiek tratatzeko emandako baimena ezeztatzeko eskubideak ere. Horretarako, gorago adierazitako posta-helbidera edo TXAPAS@TROKA.COM helbide elektronikora bidali beharko duzu zure eskaera, dagokion agintaritzari erreklamazioa aurkezteko.
(*) marka batekin identifikatutako datuak nahitaezkotzat jotzen dira, eta, beraz, lehen aipatutako helburuei ekiteko beharrezkotzat joko dira.
TROKA ABENTURA SL enpresak jakinarazi du dokumentu hau sinatuta baimen esplizitua ematen duela arestian aipatutako xedeetako datuak tratatzeko.